ładowanie...

Przepisy dotyczące przeprowadzania zajęć i zawodów sportowych – stan na 10.10.2020

Cała Polska znalazła się w strefie żółtej, a sporo powiatów w strefie czerwonej. Czy można prowadzić treningi? Czy można organizować zawody sportowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w nowym rozporządzeniu.

 

Jakie przepisy nas obowiązują?

Od razu uspokoję, na razie zajęcia sportowe można prowadzić. I mówimy tu zarówno o klubach sportowych, basenach jak i siłowniach czy klubach fitness. Dotyczy to zajęć prowadzonych zarówno na świeżym powietrzu, jak i budynkach. Można też organizować zawody sportowe. Oczywiście pod pewnymi warunkami..

09.10.2020, tuż przed północą opublikowano w Dzienniku Ustaw obowiązujące od następnego dnia (a raczej od następnej godziny) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jest to nowy dokument, który zastąpił poprzednie przepisy. Jest nowy, ale w sprawie organizacji zajęć i wydarzeń sportowych zmieniło się niewiele.

 

 

Strefa żółta

To, co dotyczy naszej działalności jest opisane w Rozdziale 5 „Dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym”. Zacznijmy od obszaru żółtego.

Par. 30. 1. Do odwołania na obszarze żółtym:

(…)

6) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

a) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym,

b) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia,

c) na basenach

– udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;

7) na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 7 m 2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi, przepisu ust. 3 pkt 1 lit. d nie stosuje się.

W punkcie 2) są określone zasady udostępniania miejsc dla publiczności – są warunki, że nie musi być to co 4 miejsce, jeśli przebywają tam opiekunowie z dziećmi lub niepełnosprawnymi oraz osoby wspólnie zamieszkujące.

Warunki w jakich wolno organizować zajęcia i wydarzenia sportowe:

  1. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 6:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Możemy się spodziewać zatem, że „podmiot uprawniony do udostępniania obiektu” czyli szkoła, klub, czy prywatny operator ogarną kwestię dezynfekcji toalet i szatni, a być może nawet ustawi urządzenie do dezynfekcji przy wejściu. Natomiast dezynfekcję sprzętu czy liczbę uczestników ogarnąć w praktyce będzie musiał klub.

Ważne jest, że nie ma obowiązku dezynfekcji całej sali przy wymianie grup. Wiem, że dla zawodowych trenerów 15-minutowe odstępy między grupami mogą oznaczać konieczność skrócenia zajęć lub zmniejszenia liczby grup, które w danym dniu ćwiczą byłoby bardzo niekorzystne. Ale jest tu furtka, czyli możliwość ograniczania kontaktu w inny sposób. To może być zarówno drugie wyjście z obiektu jak również wyznaczone w innej części korytarza miejsce gdzie nowa grupa będzie oczekiwać na wyjście z sali poprzedniej grupy. Pamiętać należy jednak o zdezynfekowaniu sprzętu.

Punkt 4. Nakazuje noszenie maseczek uczestnikom i wodzom podczas przemieszczania się na obiekcie, ale możne je zdjąć. Po zajęciu miejsca. Natomiast w par. 27 w pkt. 3. jest wyraźnie wyartykułowane, że zasłaniania twarzy nie stosuje się wobec sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport.

 

Strefa czerwona

Ciekawie w Rozporządzeniu są opisane ograniczenia w strefie czerwonej. Są tam opisane tylko dwa punkty.

Par. 29. 1. Do odwołania na obszarze czerwonym:

(…)

4) współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) bez udziału publiczności na obiektach, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 6;

(…)

6) na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m 2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi; przepisu § 30 ust. 3 pkt 1 lit. d nie stosuje się.

Tak więc opisano limity na siłowni i zakaz wpuszczania publiczności do obiektu. Logiczne wydawałoby się, że są to dodatkowe zasady ponad to, co obowiązuje w strefie żółtej. I tutaj pan premier mnie zaskoczył. Nie znalazłem takiego zapisu. Co więcej najpierw opisano właśnie w taki lakoniczny sposób ograniczenia w strefie czerwonej, a poniżej w strefie żółtej. Czytając dosłownie, to w czerwonej strefie już nie obowiązują limity osób na wydarzeniach sportowych ani obowiązek dezynfekcji rąk czy sprzętu. Nie jestem prawnikiem, i bardzo chciałbym wierzyć, że to ja coś pominąłem, albo źle zinterpretowałem, i że nie jest to przeoczenie prawników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Moją wątpliwość skierowałem do Kancelarii Premiera. Nie spodziewam się bezpośredniej odpowiedzi. Wczoraj wysłałem im maila z prośbą o opublikowanie Rozporządzenia w formie aktu jednolitego i odpowiedzi nie dostałem, ale zmiany zostały wydano właśnie w formie nowego Rozporządzenia, a nie kolejnej poprawki. Może i tym razem nastąpi jakiś pozytywny zbieg okoliczności.

W międzyczasie nieistniejące już Ministerstwo Sportu na swoim fanpage’u na Facebooku jednocześnie potwierdziło i zaprzeczyło, że tak jest. Potwierdzenie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu. Zaprzeczenie w ikonografice: