ładowanie...

Covid 19: A jednak lockdown – przepisy obowiązujące do 18.04.2021

Do 18 kwietnia (na razie) obowiązują obostrzenia, w wyniku których odcięto zdecydowaną większość sportowców. Jedynymi dopuszczonymi wyjątkami są stypendyści, członkowie kadry narodowej, olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz  zawodnicy lig zawodowych i sportowcy zawodowi.

Ważne dla sportu i obowiązujące akty są następujące rozporządzania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Ograniczenia w obiektach

Mamy tu kilka zmian opisanych w Rozdziale 3 – Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii w § 9:

1. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników
przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Zawężenie członków kadry do sportów olimpijskich wynikało głównie z masowych powołań do „szerokiej kadry narodowej C” w przeciąganiu liny i innych podobnych sportów. Wykaz polskich związków sportowych, których licencja upoważnia do trenowania kadrowiczów: Baseny, siłownie, kluby i centra fitness tylko dla członków kadr narodowych w sportach olimpijskich – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Treningi

To, co nas najbardziej interesuje to możliwość prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych oraz udziału w zawodach sportowych. Obostrzenia znalazły się w tym samym rozdziale:

16. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;,

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

17. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski..

Warunki, pod jakimi można prowadzić treningi omówiono w kolejnym punkcie:

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 512

c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Doprecyzujmy, że w ramach działu 93.0 mieści się działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna w tym: działalność obiektów sportowych, klubów sportowych, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (siłowni, fitness), pozostała działalność związana ze sportem (osób obsługujących imprezy sportowe), działalność rekreacyjna i rozrywkowa.

W przypadku tego przepisu zabroniono trenowania i startowania osobom przygotowującym się do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez polskie związki sportowe (wszystkie). Jednakże wciąż trenować mogą członkowie kadr narodowych wszystkich polskich związków (nie tylko olimpijskich). Wiele związków do kadry powołało wszystkich licencjonowanych zawodników z odpowiednich grup wiekowych. Również treningi mogą być prowadzone dla stypendystów, które to stypendia zgodnie z ustawą o sporcie mogą nadawać: Ministerstwo Sportu, samorządy oraz kluby sportowe.

 

Gromadzenie się

Spotkałem się z przypadkami przedsiębiorców (trenerów), którzy chcieli prowadzić swoją działalność 85.51.Z, czyli pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ta działalność nie została w Rozporządzeniu jako wprost zakazana. Natomiast zwracam uwagę na pewne zapisy dotyczące gromadzenia się:

26. 1. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

11.Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

 

Zakrywanie ust i nosa

Zakrywanie ust jest konieczne na co dzień, ale są tu zawarte wyjątki, które nasz szczególnie interesują:

25. 1. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego (…)

2) w miejscach ogólnodostępnych (…)

3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 9 ust. 16;

12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

13) jazdy konnej;

Tak więc jeśli chcemy uprawiać samemu sport bez maseczki możemy to robić na terenach zielonych lub jeżdżąc konno, ale na przykład jeżdżąc na rowerze maseczkę musimy mieć założoną.

 

Hotele

Rozporządzenia zamykają obiekty hotelowe dla zwykłych klientów. Jednak sportowcy są klientami niezwykłymi.

3. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;

30) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);(…)

4. Potwierdzeniem:

6) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 13 i 30, jest odpowiednio dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo między[1]narodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową; (…)

6. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 10, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 3, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

 

Transport

Jeśli już organizujemy wyjazd na zawody, musimy wziąć pod uwagę, że połowa miejsc w autokarze lub busie musi pozostać pusta. Nawet, jeśli tym pojazdem jedzie drużyna, która na co dzień ze sobą trenuje bez maseczek. Wyjątek zrobiono tylko dla pojazdów do 9 osób, którymi może podróżować komplet pasażerów – sportowców.

24. 1. Do dnia 18 kwietnia 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;

4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych: (…)

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;

Jeśli rozważasz prowadzenie zajęć w formie online, to moje pomysły i doświadczenia opisałem w poście: Jak poprowadzić trening online? – Instruktor Sportu.