ładowanie...

Dotacje: Program KLUB na 2022 rok

W końcu ruszyły nabory w Programie KLUB. To wyjątkowo łatwe do pozyskania pieniądze. W tym roku wyłoniono zewnętrznego operatora programu, ale zasady aplikowania są podobne.

 

Środki na dotacje pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Pewną odmianą w stosunku do lat ubiegłych jest to, że Ministerstwo Sportu nie prowadzi bezpośrednio projektu, a jedynie wyłoniło operatora projektu, którym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Warto wystartować w tym projekcie, bo jest to wyjątkowo łatwe. Formularz wniosku „idiotoodporny”; jest tak skonstruowany, że bardzo trudno jest popełnić jakikolwiek błąd formalny. Z kolei duża pula środków pozwalała w ubiegłych latach przekazać środki do niemal wszystkich wnioskujących o to stowarzyszeń.

 

Dla kogo:

Dla klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Klub

 • nie musi być członkiem polskiego związku sportowego,
 • istnieje ponad 3 lata licząc wstecz od daty złożenia wniosku,
 • w minionym lub obecnym roku nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na łączną kwotę większą niż 200 000 zł.

Główne założenia:

Program przeznaczony jest dla wszystkich klubów sportowych, bez względu na dyscyplinę, formę organizacyjną, zasięg itp. Bezpośrednimi odbiorcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia .

W programie można rozliczyć trzy kategorie wydatków:

 • wynagrodzenia instruktorów,
 • zakupy sprzętu sportowego,
 • organizacja obozu (min. 5-dniowego).

Klub, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przeprowadzenia testów wśród swoich podopiecznych i wprowadzenia wyników do Narodowej Bazy Talentów.

Okres realizacji zadania:

1.01.2022-30.11.2022.

Pula środków:

65 500 000 zł.

 • Dla klubów jednosekcyjnych dotacja wynosi 10 000 zł.
 • Dla klubów wielosekcyjnch dotacja wynosi 15 000 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

Do 06.06.2022 (w generatorze wniosków AMODiT)

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. LZS udostępniło generator wniosków AMODiT. Jest ten sam program, którym posługuje się Ministerstwo Sportu jednakże ma oddzielną bazę danych, więc trzeba się w nim zarejestrować ponownie.

Do wniosku trzeba załączyć:

 • elektroniczny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z rejestru klubów sportowych,
 • statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • sprawozdanie finansowe za rok 2021 (skan musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu i złożony niezależnie od tego, że jest nie przyjęty przez Walne),
 • Skan oświadczenia, który pobiera się w trakcie wypełniania wniosku.

 

Więcej informacji: https://rzadowyprogramklub.pl/