ładowanie...

Dotacje: Programy MSiT na sport powszechny w roku 2023

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło sześć konkursów ofert w ramach sportu powszechnego, w tym jeden na sport niepełnosprawnych. W przypadku trzech programów są to konkursy na wyłonienie operatora krajowego, a pozostałe dotyczą m.in. wsparcia dla klubów i związków sportowych.

Program „Sport dla Wszystkich”

Dla kogo

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne
i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Główne założenia

Zakres zadań objętych programem:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

  • Aktywna wieś,
  • Organizator sportu w środowisku wiejskim,

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;

3. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania:

Projekt musi się zacząć w pierwszym półroczu i skończyć do 31.12.2023

Pula środków:

30 000 000 zł

Wymagany jest wkład własny w wys. 5% kosztów zadania. Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

Termin składania wniosków:

7.12.2022 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

18.01.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

 

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Dla kogo:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Główne założenia:

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
 2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

30 000 000 zł

Wymagany jest wkład własny w wys. 5% kosztów zadania. Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.

Termin składania wniosków:

12.12.2022 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

17.02.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r

 

Program dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Dla kogo:

 1. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, przy czym zajęcia mają mieć charakter ogólnodostępny i w przypadku zadania nr 2 mieć charakter ogólnorozwojowy (nie być związane z konkretną dyscypliną sportu)
 2. inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
 3. jednostki samorządu terytorialnego.

Główne założenia:

Projekt składa się z dwóch osobnych zadań.

 • zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, skierowany dla uczniów klas I-III.
 • zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

25 000 000 zł w tym:

„Umiem pływać”– 15,85 mln zł,

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna– 9,15 mln zł

Dofinansowanie jest sztywne i wynosi 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe lub 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Koszty pośrednie nie mogą wynosić więcej niż 5% kosztów bezpośrednich zadania.

Termin składania wniosków:

16.12.2022 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

16.01.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2023-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow

 

Program Szkolny Klub Sportowy

Dla kogo:

W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister wyłoni:

 • podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym;
 • podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

Główne założenia:

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2023 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu13 dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych . Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

70 000 000 zł

Wymagany jest 5% wkład własny, niekoniecznie finansowy. Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 5% kosztów bezpośrednich zadania.

Termin składania wniosków:

12.12.2022 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

12.01.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-szkolny-klub-sportowy

 

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Dla kogo:

Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach realizacji Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” w 2023 r. realizator opracuje pełną koncepcję projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) – w oparciu o sieć szkółek piłkarskich. W roku 2022 operatorem był Polski Związek Piłki Nożnej i pewnie do tego podmiotu zaadresowany jest konkurs.

Główne założenia:

Wyłonienie operatora, który zrealizuje następujące zadania:

 1. upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,
 3. stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,
 4. stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na czterech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo – infrastrukturalnych,
 5. stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,
 6. stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób uprawiających piłkę nożną.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

53 000 000 zł

Termin składania wniosków:

12.01.2023 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

26.01.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-program-certyfikacji-szkolek-pilkarskich–edycja-2023-r

 

Program Klub

Dla kogo:

Program skierowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W roku 2022 tym operatorem było Krajowe Zrzeszenie LZS.

Główne założenia:

Wyłonienie operatora krajowego na lata 2023-2025. Operator przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

75 000 000 zł (na rok 2023)

W ramach programu kluby jednosekcyjne będą się mogły ubiegać o 10 000 zł, z wielosekcyjne o 15 000 zł.

Termin składania wniosków:

31.12.2022 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

31.01.2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-klub