ładowanie...

Ministerialne dotacje na sport w 2021 roku

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło szereg konkursów ofert i programów, w ramach których kluby mogę się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Zebrałem wszystkie w jednym miejscu, aby łatwiej można było sprawdzić, które możecie zrealizować.

 

Program „Klub 2021”

Dla kogo: Dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Klub nie musi być członkiem polskiego związku sportowego, natomiast musi istnieć co najmniej 3 lata.

Główne założenia: Klub może wydać środki na trzy obszary działalności:

 • wynagrodzenia dla instruktorów,
 • zakup sprzętu i strojów sportowych,
 • organizacja obozu szkoleniowego.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 15 listopada 2021.

Pula środków: 40 000 000 zł z czego:

 • klub jednosekcyjny dostaje dotację w wys. 10 000 zł
 • wielosekcyjny w wys. 15 000 zł.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 (w generatorze wniosków AMODIT)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

– zadanie: „Lokalny Animator Sportu”

Dla kogo: Podmioty (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń) realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie ogólnopolskim.

Główne założenia: Pokrycie kosztów zatrudnienia osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe na obiektach „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych obiektach samorządowych (animatorów).

Pula środków: 21 000 000 zł.

Okres realizacji zadania: od 4 stycznia do 31 grudnia 2021

Termin składania wniosków: 21 grudnia 2020 (w wersji papierowej)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

– zadanie: „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.”

Dla kogo: stowarzyszenia i związki realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności polskie związki sportowe i podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie.

Główne założenia: Dofinansowanie organizacji imprez sportowych (pojedynczych lub cyklu), które nie są objęte systemem sportu młodzieżowego. W ramach tego zadania część środków będzie przeznaczona na ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Pula środków: 10 000 000 zł.

Okres realizacji zadania: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Termin składania wniosków: 21 stycznia 2021 (w generatorze AMODIT).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

– zadanie: „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.”

Dla kogo: polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i państwowe instytuty badawcze.

Główne założenia: dofinansowaniem objęte są systemowe rozwiązania, na które mogą składać się:

 • prowadzenie zajęć sportowych,
 • zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,
 • organizacja obozów sportowych,
 • podnoszenie kompetencji kadr kultury fizycznej,
 • promocja i wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dot. zadania.

Pula środków: 18 000 000 zł.

Okres realizacji zadania: od 4 stycznia do 31 grudnia 2021

Termin składania wniosków: 29 stycznia 2021 (w wersji papierowej).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Dla kogo: dla organizacji, z których jedna będzie koordynatorem krajowym, a pozostałe staną się koordynatorami wojewódzkimi. To nie jest projekt dla klubów sportowych.

Główne założenia: projekt polega na zorganizowaniu dodatkowych zajęć sportowych w szkołach. Zajęcia musza się odbywać min. 2 razy po 60 minut w grupach co najmniej 15-osobowych.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 15 grudnia 2021

Pula środków: 54 600 000 zł podzielone na województwa proporcjonalnie do populacji uczniów.

Termin składania wniosków: 28 grudnia 2020 (w wersji papierowej)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-szkolny-klub-sportowy

 

„Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Dla kogo: dla organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest prowadzenie dzielności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Główne założenia: projekt składa się z 4 dziedzin:

 • wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 • promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Pula środków: 17 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 21 grudnia 2020 (w generatorze AMODIT).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r

 

Program Sport Akademicki

Dla kogo: dla organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Główne założenia: organizacja zajęć i rywalizacji sportowej dla studentów.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Pula środków: 6 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 21 grudnia 2020 (w generatorze AMODIT)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/program-sport-akademicki-2021-r

 

Program „Dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów”

Dla kogo: dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, organizacji pozarządowych zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Główne założenia:

 • zadanie nr 1 – upowszechnianie sportów zimowych
 • zadanie nr 2 – Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
 • zadanie nr 3 – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Zajęcia muszą być dla uczestników nieodpłatne.

Okres realizacji zadania:

 • Zadanie nr 1 od 4 stycznia do 8 grudnia 2021.
 • Zadanie nr 2 od 1 lutego do 8 grudnia 2021.
 • Zadanie nr 3 od 1 lutego do 8 grudnia 2021.

Pula środków: 21 000 000 zł w tym:

 • Sporty zimowe – 2,1 mln zł,
 • „Umiem pływać” – 13,9 mln zł,
 • Gimnastyka korekcyjna – 5 mln zł.

Termin składania wniosków: 21 grudnia 2020 (w generatorze AMODIT)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow.

 

Program „Sport dla Wszystkich”

Dla kogo: Dla organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej działających w formie stowarzyszeń, fundacji lub związków stowarzyszeń, w szczególności dla podmiotów, które działają w skali ogólnopolskiej.

Główne założenia: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w podziale na:

 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
 • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Pula środków: 24 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 (w generatorze wniosków AMODIT).

Więcej informacji: Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich – Ministerstwo Sportu – Portal Gov.pl (www.gov.pl)