ładowanie...

Organizacja obozów i półkolonii w czasie ferii

Opublikowane właśnie przepisy zakazują organizacji kolonii i zimowisk w okresie ferii zimowych 2021. Pozostała natomiast furtka do organizacji zgrupowań sportowych, ale nie wszyscy się przez nią przecisną. Można natomiast przeprowadzić półkolonie dla dzieci z klas I-IV. 

 

16 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19.  Zmiana dotyczy organizacji ferii zimowych.

W tym samym czasie opublikowano drugi dotyczący naszej działalności dokument, czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Co mówi wolno, a czego nie wolno?

Z najważniejszych rzeczy, które dotyczą organizacji wypoczynku:

§ 11gf. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie zimowej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:

1)           art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)           art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

3)           art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

4)           art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 11gg. 1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą

2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:

1)           półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;

2)           obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

3.           Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2. 

4. Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wyłącznie:

1)           szkoły i placówki;

2)           organy prowadzące szkoły lub placówki;

3)           stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

 

Furtka, czyli zgrupowania

Rozporządzenie Rady Ministrów daje furtkę klubom sportowym działającym w strukturach polskich związków sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie. W rozdziale 3 „Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii” znalazły się zapisy:

§ 10. (…)

2. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 2316
z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na
terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie: (…)

13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług
w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;

3. Potwierdzeniem: (…)

6) faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez
podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową
działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo
międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;

Co mówi ust. 15?

15. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)  lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający
wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie
olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 

Co z tego dla nas wynika?

Kluby sportowe, stowarzyszenia i biura podróży nie mogą organizować wyjazdowych obozów sportowych, chyba, że są to

  • obozy wyłącznie dla uczniów SMS-ów,
  • zgrupowania dla zawodników polskich związków sportowych.

Kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe mogą zorganizować półkolonie, ale tylko pod pewnymi warunkami:

  • tylko dla dzieci z klas I-IV,
  • tylko w budynku szkoły lub innej placówki oświatowej za zgodą dyrektora placówki.

Tak więc opcja organizowania obozów stała się mocno ograniczona. Z kolei półkolonii nie można organizować we własnych obiektach klubów, chyba, że będą do zgrupowania dochodzeniowe dla zawodników klubów biorących udział we współzawodnictwie w polskich związkach sportowych.

Tu ważne przypomnienie: półkolonie mamy obowiązek zarejestrować w Bazie Wypoczynku w kuratorium. Zgodnie z przepisami musi być ona zgłoszona na 14 dni przez rozpoczęciem, czyli jeśli chcemy rozpocząć ją 4 stycznia powinno to nastąpić do 21 grudnia. Jest też furtka, że w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi może być to termin 7 dni. Natomiast zgrupowanie nie podlega rejestracji w bazie wypoczynku.

Zachęcam do przeczytania mojego posta: Czy warto i jak zarejestrować obóz sportowy  oraz innych postów z zakładki Obozy.

 

Jakie towarzyszą temu wytyczne?

Opublikowane zostały również Wytyczne MEiN, MZ oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji półkolonii 20201207_Wytyczne_MEN_MZ_i_GIS_dla_organizatorów_półkolonii. Jest w nich zawartych sporo dodatkowych ograniczeń – m.in. ograniczenie grupy do 12 osób, konieczność pracy wychowawcy wyłącznie z jedna i tą samą grupą, czy konieczność zapewnienia opieki medycznej dla uczestników.

Warto wiedzieć, że wytyczne nie są aktem prawa powszechnego – stanowią jedynie zalecenia. Nie mniej doświadczenia z okresu wakacji są takie, że kuratoria oświaty bezprawnie odmawiały rejestracji obozów, w których zaplanowano grupy 15-osobowe zamiast zalecanych 12-osobowych. Wtedy wystąpiłem z zapytaniem do ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, które potwierdziło moje wątpliwości.