ładowanie...

Dotacje: Program KLUB 2021 – wydłużenie naboru do 24 marca

Program KLUB to jeden z najłatwiejszych sposobów do pozyskania środków na działalność stowarzyszenia. Praktycznie wszystkie złożone wnioski, które spełniają kryteria formalne są akceptowane. Z uwagi na problemy techniczne Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wydłużyło termin składania ofert do 24 marca.

Dla kogo:

Dla klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Klub

  • nie musi być członkiem polskiego związku sportowego,
  • istnieje ponad 3 lata licząc wstecz od daty złożenia wniosku,
  • w minionym lub obecnym roku nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na łączną kwotę większą niż 200 000 zł.

Główne założenia:

Program przeznaczony jest dla wszystkich klubów sportowych, bez względu na dyscyplinę, formę organizacyjną, zasięg itp.

W programie można rozliczyć trzy kategorie wydatków:

  • wynagrodzenia instruktorów,
  • zakupy sprzętu sportowego,
  • organizacja obozu.

Klub, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przeprowadzenia testów wśród swoich podopiecznych i wprowadzenia wyników do Narodowej Bazy Talentów.

Okres realizacji zadania:

1.01.2021-15.11.2021.

Pula środków:

40 000 000 zł.

Dla klubów jednosekcyjnych dotacja wynosi 10 000 zł.

Dla klubów wielosekcyjnch dotacja wynosi 15 000 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

24.03.2021 (w generatorze wniosków AMODiT)

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. System AMODiT jest tak skonstruowany, że nie sposób jest zrobić błędów formalnych – uniemożliwia wysłanie wniosków niekompletnych, z błędami w kalkulacji lub bez załączników.

Do wniosku trzeba załączyć:

  • elektroniczny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z rejestru klubów sportowych,
  • statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem,
  • sprawozdanie finansowe za rok 2020 (skan musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu i złożony niezależnie od tego, że jest nie przyjęty przez Walne),
  • Skan oświadczenia, który pobiera się w trakcie wypełniania wniosku.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do 24.05.2021.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-klub2