ładowanie...

Treningi w czasie lockdownu – aktualizacja przepisów obowiązujących do 28 lutego 2021

Kto i dla kogo może prowadzić treningi w zamkniętych pomieszczeniach? Czy można już wrócić na boiska, korty, stoki narciarskie i baseny? Jakie są limity osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych? Odpowiedzi na te pytania przynosi ósma w ciągu ostatnich kilku tygodni aktualizacja rozporządzenia. 

Wszystkie przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności znaleźć można w jednym dokumencie, jakim jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wyszło do niego osiem aktualizacji, a ostatnia z 11 lutego 2021 wpływa na działalność klubów sportowych. Wszystkie zmiany wchodzą w życie od 12 lutego i obowiązują (na razie) do 28 lutego 2021.

 

Ograniczenia dotyczące obiektów sportowych

W paragrafie 10 ust. 1 czytamy:

§ 10. 1. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…)

2) aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

 

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Jak widać nieczynne mają pozostać siłownie i kluby fitness, chyba że służą:

  • Działalności leczniczej – tak, znam jeden klub fitness w Krakowie, który zmienił swój profil i usunął ze swojego PKD działalność sportową. Każdy klient musi odbyć spotkanie z fizjoterapeutą, który zaleci mu zumbę czy inny aerobik jako terapię leczniczą.
  • Członkom kadry narodowej – tu mamy casus Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Triathlonu, które powołały wszystkich zawodników do kadry narodowej, aby umożliwić im ciągłość treningów. Większa liczba potencjalnych użytkowników basenu ma skłonić operatorów pływalni do ich udostępniania.

Najnowsze rozporządzenie wykreśliło baseny z listy obiektów objętych zakazem działalności. Na ten moment można z nich korzystać bez żadnych specjalnych ograniczeń. Również skreślono pkt 3, co powoduje, że z powrotem mogą być prowadzone sauny, solaria i studia masażu relaksacyjnego. Zasady ich działalności opisuje dopisany punkt:

1b. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu
działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

 

Treningi

Najnowsze Rozporządzenie zmieniło w interesującym nas paragrafie 10 ustępu 15. i 16., które teraz brzmią tak:

15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2);

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);

8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;

9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;

10) basenów.

16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.”,
(…)

Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.

 

Katalog możliwości rozszerzony został o nowe obiekty: baseny, obiekty na otwartym powietrzustoki narciarskie (oba bez limitu osób) oraz korty tenisowe (w limicie 5 osób). Nie jest powiedziane, że korty też muszą być na otwartym powietrzu, więc dotyczy to również obiektów pod balonem lub w halach. Doszła też nowa kategoria w postaci kursów trenerskich i instruktorskich, które można prowadzić bez ograniczeń.

Nowością jest też zniesienie limitu wieku dla sportowców. W poprzedniej wersji rozporządzenia była mowa w współzawodnictwie dzieci i młodzieży. W tym jest mowa o szerszej grupie „zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym” organizowanym przez odpowiednie instytucje.

Przez polski związek sportowy rozumiemy tutaj to, co wynika z Ustawy o sporcie. Zatem nie każda ogólnopolska organizacja, która ogarnia dany sport w skali całego kraju może takie dokumenty wydawać. Głównie dotyczy to sportów olimpijskich lub tych, które jeszcze nimi nie są, ale ich międzynarodowe organizacje są zrzeszone w MKOl.

W przypadku kadrowiczów, olimpijczyków, stypendystów czy sportowców zawodowych sprawa jest oczywista. Większość z nas będzie jednak chciała skorzystać z opcji prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy. Nowością jest też dopuszczenie do szkolenia i współzawodnictwa w zakresie sportu akademickiego.

Wątpliwości dotyczą też dokumentu potwierdzającego uczestnictwo we współzawodnictwie. Tutaj głos zabrało na swojej stronie zlikwidowane, ale wciąż działające Ministerstwo Sportu:

Aby uczestniczyć ww. aktywności sportowej niezbędne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez polski związek sportowy, którym może być również aktualna licencja zawodnicza (za taki dokument uznaje się również licencje polskich związków sportowych wydane w zakresie każdego szczebla współzawodnictwa sportowego np.: okręgowe, wojewódzkie).

Teoretycznie powinna do takiej działalności wystarczyć licencja klubu. Tym nie mniej polskie związki sportowe domagają się opłacania licencji zawodniczych od każdego ćwiczącego. To spowodowało skokowy wzrost liczby zawodników zrzeszonych w polskich związkach sportowych. Hitem ostatnich tygodni okazał się Polski Związek Przeciągania Liny, który na prawo i lewo, za niewielką opłatą, udzielał licencji wszystkim zainteresowanym treningami w klubach fitness czy na siłowniach.

 

Warunki prowadzenia treningów i zawodów

Standardowo, jak w poprzednich rozporządzeniach, obowiązuje dezynfekcja i nie mieszanie się grup.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15:

 1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

 b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Tym razem jednak nie ma wpisanych w Rozporządzenie żadnych limitów osób biorących udział w wydarzeniu sportowym – tak więc zawody można rozbić z dowolną liczbą uczestników. Podczas 8. aktualizacji ktoś się zorientował i usunął w punkcie 1 podpunkt a), który nakazywał organizatorowi zajęć weryfikację liczby uczestników.

A co z maseczkami? Paragraf 27 w ust. 1 i 2 wymienia miejsca i okoliczności, gdzie obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Jest jednak interesujący nas wyjątek:

3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

(…)

10) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 10 ust. 15;

Reasumując: na treningu maseczek nie trzeba nosić.

 

Noclegi i transport na wydarzenia sportowe

W tym paragrafie 10 wystąpiły zmiany ustępie 2. dotyczącym bazy hotelowej:

2. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a i 1b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. W przypadku  prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.,

W poprzednim Rozporządzeniu wyłączone z zakazu były hotele świadczące usługi m.in. dla uczestników wydarzeń sportowych – wtedy z kolei dozwolone było wykorzystanie 100% pokoi.

W przypadku transportu zbiorowego opis zasad znajduje się w paragrafie 25:

§ 25. 1. Do dnia 28 lutego 2021 r. w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

(…)

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

Zawodników i trenerów nie obowiązują z kolei ograniczenia w pojazdach przeznaczonych 8 i 9-osobowych.

2 thoughts on “Treningi w czasie lockdownu – aktualizacja przepisów obowiązujących do 28 lutego 2021

  1. Mateusz pisze:

    Co sugerujesz zrobić jeśli jesteśmy szkółka prywatną i nie jesteśmy w klubie i przez to nie możemy wynajmować Sali

    1. Tak, to problem. Działalność możesz prowadzić jeśli działasz na PKD w postaci pozaszkolnych form edukacji sportowej, jednak dostęp do infrastruktury może być ograniczony. Poza tym wydaje mi się, że w tym przypadku obowiązują ogólne zasady dotyczące gromadzenia się ludzi (maks. 5 osób), maseczek itp. Rozwiązaniem może być wkręcenie się w struktury PZPN.

Komentowanie zostało wyłączone.