ładowanie...

Jakie są wymagania, aby zostać instruktorem sportu lub trenerem?

Wielu trenujących marzy o tym, aby zostać instruktorem lub trenerem. Od wprowadzenia tzw. ustawy deregulacyjnej w 2013 roku jest to prostsze niż kiedykolwiek. O tym, kto może prowadzić zajęcia sportowe i jak powinna wyglądać praca oraz zakres zadań przeczytamy w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w art. 41 , który brzmi tak:

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Kolejny punkt z kolei mówi o wymaganiach, jakie trzeba spełnić aby zostać instruktorem lub trenerem.

3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Jest jeszcze jeden wymóg formalny, który wynika z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym. Każda osoba pracująca z dziećmi lub młodzieżą musi zostać sprawdzona, czy nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Nie ma natomiast żadnych wymogów dotyczących wyższego wykształcenia, ukończonych kursów pedagogicznych czy posiadania dyplomu AWF-u.

Co to dla nas oznacza? Po pierwsze to, że wymagania zostały zawężone wyłącznie do sportów, w których działają polskie związku sportowe, a te z kolei działają głównie w sportach olimpijskich. Tak więc jeśli chcecie prowadzić treningi z dyscyplin niszowych albo nawet całkiem popularnych sztuk walki (większość z nich nie sportami olimpijskimi), to i tych wymogów nie trzeba spełniać. Nie mniej jednak, jeśli klub dopuszcza instruktora do pracy z dziećmi, to powinien zarówno posiadać zaświadczenie o niekaralności, jak i ma obowiązek sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Z art. 41 pkt 3. Mówi o tym, że instruktor lub trener posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu. Nie zostało to w żaden sposób dookreślone ani w ustawie, ani w żadnym rozporządzeniu, więc przyjąć należy, że dany kandydat na trenera powinien móc wylegitymować się jakimś stażem treningowych, stopniem w sztukach walki lub karierą zawodniczą.

Jeśli natomiast planujesz prowadzenie zajęć w klubie zrzeszonym w jakimkolwiek związku sportowym, należy się zapoznać z wymogami stawianymi przez związki. Przykładowo Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził uprawnienia trenerskie – w zależności od grupy wiekowej wymagana jest licencja Grassroots oraz UEFA. Aby uzyskać uprawnienia związkowe konieczne jest zazwyczaj ukończenie kursu, który może trwać od 2 dni do nawet 18 miesięcy w przypadku piłkarskiej licencji UEFA PRO.

Co ciekawe na portalu PrawoSportowe.pl znalazłem ciekawostkę, że w 2018 w jednej sprawie Sąd Apelacyjny uznał, że takie dodatkowe uprawnienia nie mogą być warunkiem formalnym pracy w zawodzie trenera. Warto przeczytać uzasadnienie. Nie należy się jednak spodziewać, że polskie związki sportowe, które na organizacji kursów i szkoleń zarabiają niezłe pieniądze bez obiekcji zastosują się do tej interpretacji.

Kto z Was oglądał film „Miś” pamięta zapewne taką postać jak Jarząbek Wacław, trener II klasy .

 

Przez wiele dziesięcioleci, aż do roku 2013 funkcjonował znacznie bardziej skomplikowany system zawodów związanych ze sportem. Jeszcze pierwotna ustawa o sporcie w art. 41 opisywała zawody instruktora sportu oraz trenerów klasy I, klasy II i klasy mistrzowskiej. Ustawa wraz z rozporządzeniami definiowała też jak mają wyglądać kursy na te stopnie – dla przykładu kurs instruktorski trwał 90 godzin, ale już trener II klasy yto 2-letni kurs w formie studiów podyplomowych. Ten zapis został jednak zmieniony przez ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. To ta ustawa zmieniła m.in. Art. 41 oraz uchyliła art. 42 ustawy o sporcie.

Wśród osób prowadzących zajęcia sportowe możecie też spotkać osoby posiadające legitymacje instruktora rekreacji ruchowej. To jeszcze starszy podział zawodów który funkcjonował do 2010 roku. W dawno uchylonej ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej definiowano, że rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Taki instruktor miał prawo uczyć i prowadzić treningi, ale nie mógł przygotowywać do rywalizacji sportowej.

Zdobycie wszystkich tych „zderegulowanych” już uprawnień wiązało się z udziałem w kursach, które organizować mogły szkoły wyższe podsiadające wydziały wychowania fizycznego lub firmy i instytucje posiadające uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sportu. Do dzisiaj jest na rynku mnóstwo firm i uczelni oferujące kursy instruktora sportu lub rekreacji ruchowej. Może się jednak okazać, że mimo udziału w świetnie przeprowadzonym kursie uzyskana w ten sposób legitymacja nie będzie honorowana przez twój związek sportowy. Dlatego zanim wydacie pieniądze na kurs zapytajcie w swoim związku sportowym, czy to się do czegokolwiek tobie przyda.

 

2 thoughts on “Jakie są wymagania, aby zostać instruktorem sportu lub trenerem?

  1. Adi pisze:

    Dzień dobry, chciałbym zapytać z jaką częstotliwością będą pojawiać się artykuły na stronie?

    1. Witam, zwykle będzie to 1-2 razy w tygodniu.

Komentowanie zostało wyłączone.