ładowanie...

Dotacje: Rządowy Program Klub na rok 2024

Ruszył nabór do Programu KLUB na rok 2024 został ogłoszony. W tegorocznej edycji pojawiły się korzystne dla klubów zmiany, w tym ta najważniejsza – zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla klubu.

Środki na dotacje pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Operatorem programu ponownie jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. LZS udostępniło generator wniosków AMODiT. Jest ten sam program, którym posługuje się Ministerstwo Sportu, jednakże ma oddzielną bazę danych, więc trzeba się w nim zarejestrować ponownie.

Formularz wniosku jest tak skonstruowany, że bardzo trudno jest popełnić jakikolwiek błąd formalny. Krok po kroku wymusza uzupełnienie wszystkich pól i nie pozwala na wysłanie nieuzupełnionego wniosku. Największym ryzykiem jest pominięcie lub umieszczenie niekompletnych lub niewłaściwych załączników i to była najczęstsza przyczyna odrzucenia wniosków w latach ubiegłych.

Program dysponuje dużą pulą środków, a w ubiegłych latach rząd „dosypywał” pieniędzy do puli, jeśli nie wystarczyło dla o to stowarzyszeń.

Konstruując plan wydatków należy wziąć pod uwagę, że przedstawiciele LSZ mogą kontrolować podmioty, które uzyskały dotację. W zeszłym roku było ich sporo. Oprócz list obecności, okazania zakupionego sprzętu kontrolerzy wymagali również okazania dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia instruktorskie oraz zgody RODO na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć.

 

Dla kogo:

Dla klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Klub

 • nie musi być członkiem polskiego związku sportowego,
 • istnieje ponad 3 lata licząc wstecz od daty złożenia wniosku,
 • w minionym lub obecnym roku nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na łączną kwotę większą niż 200 000 zł.

Główne założenia:

Program przeznaczony jest dla wszystkich klubów sportowych, bez względu na dyscyplinę, formę organizacyjną, zasięg itp. Bezpośrednimi odbiorcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia.

W programie można rozliczyć trzy kategorie wydatków:

 • wynagrodzenia instruktorów,
 • zakupy sprzętu sportowego,
 • organizacja obozu (min. 5-dniowego).

Obowiązkowym komponentem jest przeprowadzenie systematycznych zajęć sportowych. W tym roku zniesiono limity w poszczególnych kategoriach. Oznacza to, że nie ma konieczności wydawania środków na zakupy sprzętu lub organizację obozu.

Klub, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przeprowadzenia testów wśród swoich podopiecznych i wprowadzenia wyników do bazy Sportowe Talenty. O tym, czym mają być owe Sportowe Talenty pisałem już tutaj: Sportowe talenty – czy potrzebujemy kolejnego programu testów sprawnościowych? – Instruktor Sportu

Okres realizacji zadania:

1.01.2024-30.11.2024.

Pula środków:

98 500 000 zł.

 • Dla klubów jednosekcyjnych dotacja wynosi 12 000 zł.
 • Dla klubów wielosekcyjnych dotacja wynosi 17 000 zł (w programie musi być zgłoszonych co najmniej 2 instruktorów, osobno dla każdej z sekcji).

Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

Do 30.04.2024 (w generatorze wniosków AMODiT)

 

Do wniosku trzeba załączyć:

 • elektroniczny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z rejestru klubów sportowych (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy),
 • statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • sprawozdanie finansowe za rok 2023 (skan musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu i złożony niezależnie od tego, że jest nie przyjęty przez Walne),
 • skan oświadczenia o zgodności danych, który pobiera się w trakcie wypełniania wniosku,
 • jeśli nie wynika to ze sprawozdania, należy dołączyć oświadczenie o wysokości przychodów z dotacji ze źródeł publicznych (również pobrane z AMODiT-u).

Planowany termin rozstrzygnięcia: 30.05.2023.

 

Więcej informacji: https://rzadowyprogramklub.pl/