ładowanie...

Jakie są aktualne przepisy dotyczące prowadzenia zajęć sportowych? Stan na dzień: 24.10.2020

Pandemia się zaostrza i po raz kolejny zmieniają się przepisy. Czy można uprawiać sport? Jakie rodzaje działalności w zakresie sportu są dopuszczalne? Czy kluby sportowe mogą dalej działać?

 

Obowiązujące akty prawne

Wszystkie przepisy związane z ograniczeniami zostały zawarte w tych czterech aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – jest to bazowe Rozporządzenie, które zostało już zmienione 3-ktornie, a którego tekstu jednolitego nie da się uświadczyć. W tym rozporządzeniu w par. 29 i 30 znalazły się zapisy dotyczące uprawiania sportu w danych strefach.
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające powyższe. To rozporządzenie dotyczy wyłącznie wprowadzenie godzin dla seniorów i nie ma tam odniesień do sportu.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające kolejny raz Rozporządzenie wymienione w pkt. 1. Tu zmiany są grubsze:
  • zakazano działalności dyskotek z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;
  • zakazano działalności aquaparków, basenów, siłowni i klubów fitness, chyba, że dotyczą osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć i wydarzeń sportowych oraz studentów i uczniów w ramach zajęć szkolnych.
  • Zapisy dotyczące sportu wykreślono z par. 29 i 30, a dopisano je w par. 6.
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. które po raz ostatni zmieniło nasze główne Rozporządzenie. Tu zmian jest dużo, bo wprowadzono szereg przepisów ogólnych, lockdown restauracji, godziny policyjne dla dzieci i seniorów. W odniesieniu do sportu jest tylko jedna zmiana – mogą działać sportowe kluby taneczne, ale już nie szkoły tańca.

Jak zatem brzmią obecne przepisy i co wolno?

 

Siłownie, baseny, szkoły tańca

Po wszystkich zmianach przepisy dotyczące sportu znalazły się w Rozdziale 3 „Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii” w par. 6 ust. 1:

 1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Kluby sportowe

To, co dotyczy działalności klubów sportowych jest opisane w ust. 13 i 14:

 1. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym,

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia,

3) basenach

– wydarzenia odbywały się bez udziału publiczności.

 1. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 13:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

Tak więc zajęcia sportowe oraz zawody można robić dalej, bez publiczności, w limicie do 250 osób, z zachowaniem pewnych szczególnych zasad.